W naszych strukturach funkcjonuje również od 01.09.2017 r. ponadgminny Dom Pomocy Społecznej - Dom Hospicyjny dla 16 osób, do którego są przyjmowane osoby przewlekle i somatycznie chore skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Tutaj, tak jak we wszystkich tego typu placówkach opieka jest odpłatna, czyli 70 % swojej emerytury płaci mieszkaniec, natomiast pozostałe koszty pokrywa Miasto Tychy oraz częściowo rodzina, zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

Projekt: „Pomoc dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Zarząd Województwa Śląskiego dostrzega zagrożenia związane z epidemią COVID – 19, w placówkach opieki całodobowej. Analiza doświadczeń płynących z innych krajów, ale w szczególności z naszego regionu wskazuje jak istotne jest szybkie podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania negatywnych skutków zagrożeń w tych podmiotach.

W tym celu został uruchomiony projekt pt. „Pomoc dla podmiotów prowadzących placówki opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”.

Dom Pomocy Społecznej „Dom Hospicyjny” Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach otrzymał dotację na w/w cel w kwocie 23 000,00 zł.

W ramach projektu udzielone zostało wsparcie placówki w zakresie:

  • finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej
  • doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.

śląskie pomaga