ROK 2005

13.10.2005 r. – Uchwała Zarządu Nr 6/2005

1.  Z zebranych pieniędzy w roku 2004 Stowarzyszenie przeznacza 19.296,91 zł. na budowę Domu Hospicyjnego.

2.  Z zebranych pieniędzy podczas kwesty w 2005 r. Stowarzyszenie przeznacza:

 • 80 % zebranej kwoty na budowę Domu Hospicyjnego
 • 20 % zebranej kwoty na zakup sprzętu medycznego
ROK 2006

02.07.2006 r. – Pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o przydział gruntu na terenie miasta pod budowę Domu Hospicyjnego.

23.08.2006 r. – Przekazanie przez miasto propozycji nieruchomości na terenie miasta pod budowę Domu Hospicyjnego.

Nieruchomości stanowią działkę oznaczoną nr 69 o pow. 2,9340 ha, użytek Łąka IV położona w rejonie Modrzewiowej i Leszczynowej, a także działkę nr 519/54 o pow. 3750 m², użytek R V, zlokalizowaną pomiędzy ulicą Żorską a al. Bielską.

31.08.2006 r. – Uchwała Zarządu Nr 7/2006

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w dniu 31.08.2006 r. jednogłośnie przyjął propozycję otrzymania działki nr 519/54 pomiędzy ulicami Żorską a Bielską przeznaczoną na budowę Domu Hospicyjnego.

12.10.2006 r. – Uchwała Zarządu Nr 8/2006

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I w dniu 12.10.2006 r. ustala podział funduszy, które zostaną zebrane podczas kwesty listopadowej:

 • 80 %  przeznaczone na budowę Domu Hospicyjnego
 • 20 %  na zakup sprzętu medycznego.
ROK 2007

20.11.2007 r. – Uchwała Zarządu 4/2007

Zarząd Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I  po przeanalizowaniu propozycji biur projektowych wybiera Biuro AB-Projekt w Tychach do zaprojektowania Domu Hospicyjnego przy ulicy Żorskiej. AB-Projekt wykona projekt nieodpłatnie.

Listopad 2007 r. – Przystąpienie do sporządzenia koncepcji architektonicznej budynku hospicjum na podstawie wytycznych Inwestora, przepisów prawa budowlanego i przepisów szczegółowych. Faza koncepcji została poprzedzona licznymi studiami i analizą zrealizowanych już obiektów tego typu (krakowskie hospicjum).

05.12.2007 r. – Przekazanie działki nr 519/54 pod budowę Domu Hospicyjnego.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Tychy poinformował, że Rada Miasta Tychy w dniu 29.11.2007 r. podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe przekazanie w użytkowanie na rzecz Stowarzyszenia działki nr 519/54 z przeznaczeniem pod budowę.

10.12.2007 r. – Wystąpienie do gestorów sieci o zapewnienie dostaw mediów:

 1. Energia elektryczna – Vattenfall, 40-118 Katowice, ul. Widok 1
 2. Woda, odbiór ścieków sanitarnych – RPWiK, 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4
 3. Odbiór wód opadowych – Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miasta Tychy, 43-100 Tychy, al. Niepodległości 49
 4. Dostawa mocy cieplnej – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 43-100 Tychy, ul. Kubicy 6
 5. Dostawa gazu – 43-100 Tychy, ul. Barbary 25.
ROK 2008

19.01.2008 r. – Wystąpienie Zarządu stowarzyszenia do Prezydenta Miasta Tychy o poszerzenie terenu inwestycyjnego o dwie przyległe działki: 1905/55 oraz 520/54.

21.01.2008 r. – wystąpienie z wnioskiem do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy o ustalenie warunków zabudowy dla terenu inwestycyjnego na działkach 519/54, 520/54, 1905/55.

28.04.2008 r. – uzyskanie Decyzji nr: GWA.AB.7331-460/07 z dnia 28 kwietnia 2008 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Tychy ustalającej warunki zabudowy, dla terenu inwestycyjnego na działkach 519/54, 520/54, 1905/55.

28.08.2008 r. – Uchwała Rady Miasta /nr 0150/XXII/482/08

Uchwała Rady Miasta – Wyrażenie zgody na bezprzetargowe oddanie gruntu w użytkowanie pod budowę Domu Hospicyjnego na czas nieoznaczony gruntu położonego w Tychach przy ulicy Żorskiej oznaczonego jako działki nr 1905/55 i nr 520/54 z przeznaczeniem pod budowę Domu Hospicyjnego.

03.12.2008 r. – Złożenie podania o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy.

11.12.2008 r. – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę hospicjum wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami i dojazdem na parcelach nr 519/54, 520/54, i 1905/55 położonych w rejonie ul. Żorskiej, wydane przez Wydział Architektury Urzędu Miasta Tychy.

Po uzyskaniu prawomocnej decyzji Prezydenta Miasta Tychy o pozwoleniu na budowę Hospicjum i zarejestrowaniu dziennika budowy w Wydziale Architektury, Inwestor zgłasza na 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych – rozpoczęcie budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dołączając do wniosku deklarację kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po tych czynnościach, gdy zostanie dokonany wpis rejestracyjny do dziennika budowy przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego – można rozpocząć proces budowlany.

ROK 2009

06.01.2009 r. – Uchwała Zarządu 1/2009

Działając na podstawie § 28 pkt. 5 Statutu Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I Stowarzyszenie podejmuje decyzję o przyjęciu od Gminy Miasta Tychy w użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Żorskiej zgodnie z załączonym protokołem ustalającym warunki oddania gruntu. Nieruchomość przeznaczona jest pod budowę Domu Hospicyjnego dla podopiecznych Hospicjum.

02.02.2009 r. – Uzyskanie Decyzji Nr 69/2009 z dnia 2 lutego 2009 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielenie pozwolenia na budowę wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami i dojazdem na parcelach nr 519/54, 520/54 i 1905/55 położonych w rejonie ulicy Żorskiej w Tychach.

25.02.2009 r. – Podpisanie Aktu Notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania nieruchomości gruntowej pod budowę Domu Hospicyjnego, w skład której wchodzą działki: 519/54, 520/54 oraz 1905/55 .

Marzec – Kwiecień 2009 r. – Konsultacje z Biurem Projektowym odnośnie projektu budowlanego.

08.05.2009 r. – Przekazanie przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o w Tychach, Projektu Wykonawczego budowy hospicjum wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i dojazdem.

14.05.2009 r. – Przekazanie przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o w Tychach:

 1. Specyfikacji technicznej.
 2. Przedmiaru robót.
 3. Kosztorysu inwestorskiego.

19.05.2009 r. – Przekazanie przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o w Tychach dokumentacji dotyczącej przyłącza wodociągowego.

21.05.2009 r. – Zarejestrowanie w UM Tychy Wydział Architektury DZIENNIKA BUDOWY.

Czerwiec 2009 r. – Konsultacje z Biurem Projektowym odnośnie podziału inwestycji na etapy, w zależności od posiadanych środków finansowych.

14.07.2009 r. – Przekazanie przez Architektoniczne Biuro Projektów „AB-PROJEKT” Spółka z o.o w Tychach: Projektu wykonawczego budowy hospicjum wraz zagospodarowaniem terenu, parkingiem i dojazdem (przedmiar robót, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, SIWZ + załączniki, plansza I etapu realizacji inwestycji).

17.07.2009 r. – Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane.

06.08.2009 r. – Otwarcie ofert zamówienia publicznego w obecności oferentów oraz inspektora nadzoru i specjalisty zamówień publicznych, a także reprezentantów Hospicjum: członka Zarządu i Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

Stowarzyszenie miało 30 dni na wyłonienie wykonawcy i podpisanie Umowy na roboty budowlane – budowa Domu Hospicyjnego etap I. Po przeanalizowaniu ofert okazało się, iż oferenci naliczyli różne stawki podatku VAT na roboty budowlane, tj. tylko 7 % ;  7% i 22% oraz tylko 22%.

26.08.2009 r. – Złożenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ naliczenia podatku VAT do ceny robót budowlanych, związanych z budową Hospicjum.

28.10.2009 r. – Otrzymanie „Interpretacji indywidualnej” dot. podatku Vat.

05.11.2009 r. – Zawiadomienie oferentów o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Zakład Usługowo-Handlowy „ZMIROB” Spółka Jawna,
43-100 Tychy, ul. Glińczańska 7.

16.11.2009 r. – Zawieszenie terminu związania ofertą w związku z wniesieniem protestu dot. czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonego przez Firmę:
„ALBAU” Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim.

20.11.2009 r. – Rozstrzygnięcie protestu.

Po przeanalizowaniu protestu uznano protest za bezzasadny i oddalony w całości.

27.11.2009 r. – Wezwanie Zakładu Usługowo-Handlowego „ZMIROB” Rolnik, Ząbek Spółka Jawna do podpisania umowy.

30.11.2009 r. – Podpisanie Umowy nr 1/BdH/2009 zlecającej roboty budowlane „Budowa Hospicjum wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingiem i dojazdem – Etap I” . 

07.12.2009 r. – Przekazanie terenu i placu budowy Wykonawcy oraz dokumentacji budowlanej.

ROZPOCZĘCIE BUDOWY
I ETAP BUDOWY
ROK 2010

01.01.2010 r – 05.02.2010 r. – Podbudowa i izolacje przeciwwodne oraz budowa płyty fundamentowej (zbrojenie + beton).

06.02.2010 r. – 11.03.2010 r. – Budowa ścian żelbetowych piwnic oraz stropu żelbetowego nad piwnicą.

12.03.2010 r. – 06.04.2010 r. – Izolacje przeciwwodne ścian piwnicy, budowa ścian murowanych parteru oraz stropu żelbetowego nad parterem.

07.04.2010 r. – 23.04.2010 r. – Budowa ścian pierwszego piętra oraz stropu nad pierwszym piętrem.

24.04.2010 r. – 18.06.2010 r. – Wykonanie ścian działowych w piwnicach, położenie dachu, końcowe prace budowlane, wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz instalacji pod posadzkowych kanalizacji sanitarnej.

18.06.2010 r. – ZAKOŃCZENIE I ETAPU BUDOWY

12.07.2010 r. – Ogłoszenie przetargu na II etap budowy

26.07.2010 r. – Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum zawiadomiło oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty:

TITAN LUX Sp. z o.o
ul. Chełmińskiego 7  Libiąż

05.08.2010 r. – Podpisanie umowy z firmą:

TITAN LUX Sp. z o.o
ul. Chełmińskiego 7  Libiąż

05.08.2010 r. – Przekazanie:

 1. Dziennika Budowy.
 2. Dokumentacji dotyczącej II etapu budowy.
 3. Placu budowy.
II ETAP BUDOWY

05.08.2010 r. – 04.10.2010 r. – Roboty ziemne, roboty żelbetowe poziom +/- 0,00, izolacje poziome i pionowe.

05.10.2010 r. – 13.11.2010 r. – Roboty żelbetowe – słupy i rdzenie żelbetowe zbrojone stalą, nadproża żelbetowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane, roboty instalacyjne kanalizacyjne(stan surowy).

15.11.2010 r. – 16.12.2010 r. – Roboty żelbetowe poziom +/- 0,00 - + 7,50/ płyta stropowa żelbetowa, wykonanie warstw konstrukcyjnych podłogi na gruncie, wykonanie studzienek kanalizacyjnych w atrium, studni kanalizacyjnych na zewnątrz budynku, poprowadzenie rurociągu.

21.12.2010 r. – Podpisanie umowy z P.H.U.”OKTERM” S.C. z siedzibą w Tychach, ul. Katowicka 69 na zakup i montaż stolarki okiennej w obiekcie przy ul. Żorskiej. Wartość umowy: 211 275,09 zł.

ROK 2011

17.12.2010 r. – 17.01.2011 r. – Roboty żelbetowe – płyta stropowa oraz wieńce.

18.01.2011 r. – 10.03.2011 r. – Ściany murowane – parter i dach.

11.03.2011 r. – 30.04.2011 r. – Układanie ocieplenia na stropie, prace termoizolacyjne i hydro izolacyjne na dachu, montaż obróbek blacharskich attyki.

12.05.2011 r. – ZAKOŃCZENIE II ETAPU BUDOWY

30.04.2011 r. – Rozpoczęcie montażu stolarki okiennej przez firmę P.H.U „OKTERM” S.C.

III ETAP BUDOWY

26.05.2011 r. – Ogłoszenie przetargu na III etap budowy.

„Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji i ogrodzenia zewnętrznego budynku Hospicjum, położonego w Tychach, przy ul. Żorskiej”.

17.06.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

22.06.2011 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY „IZ-BUD”
mgr inż. Waldemar Pruszkowski
ul.Wesoła 31 43-200 Pszczyna.

28.06.2011 r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

IV ETAP BUDOWY

27.07.2011 r. – Ogłoszenie przetargu na IV etap budowy:

„Wykonanie robót drogowych z makroniwelacją terenu oraz elementami zagospodarowania terenu wraz z dokończeniem kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz wykonaniem zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej i elementów wewnętrznej instalacji elektrycznych dla budynku Hospicjum położonego w Tychach, przy ul. Żorskiej.”

16.08.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

23.08.2011 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PROJEKTOWE „DROKAN-2”
mgr inż. Jan Nogalski
ul. Katowicka 198
43-100 Tychy.

26.08.2011 r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

V ETAP BUDOWY

06.10.2011 r. – Ogłoszenie przetargu na V etap budowy:

„Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych dla budynku Hospicjum, położonego w Tychach, przy ul. Żorskiej”.

28.10.2011 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

03.11.2011 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

ELMAX Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Jan Żywicki
ul. Fabryczna 25
43-100 Tychy

03.11.2011 r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

30.11.2011 r. – zakończenie III etapu budowy.
30.11.2011 r. – zakończenie IV etapu budowy.
30.11.2011 r. – zakończenie V etapu budowy.

ROK 2012
VI ETAP BUDOWY

23.08.2012 r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą:

„Wykonanie robót wykończeniowych wraz z dokończeniem instalacji sanitarnej, wodociągowej oraz elektrycznej w części piwnicznej i II kondygnacji budynku Hospicjum, położonym w Tychach, przy ul. Żorskiej”.

21.09.2012 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

04.10.2012 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY „IZ-BUD”
mgr inż. Waldemar Pruszkowski
ul. Wesoła 31
43-200 Pszczyna

10.10.2012 r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

30.11.2012 r. – Zakończenie VI etapu.

ROK 2013
VII ETAP BUDOWY

27.06.2013 r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą:

"Dokończenie robót instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, tynków, wylewek i ścianek działowych na I kondygnacji budynku Hospicjum, położonego w Tychach przy ul. Żorskiej".

22.07.2013 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

29.07.2013 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

ZAKŁAD REMONTOWO – BUDOWLANY "IZ – BUD"
mgr inż. Waldemar Pruszkowski
ul. Wesoła 31
43-200 Pszczyna

06.08.2013 r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

W wyniku konkursu ofert na roboty dodatkowe pt.

"1. Wykonanie okablowania strukturalnego dla sieci teleinformatycznej na parterze budynku
(I kondygnacja) zgodnie z PW dotyczący okablowania strukturalnego.
2. Wykonanie prac elektrycznych.
3. Montaż urządzeń telefonicznych (serwer telekomunikacyjny, aparaty telefoniczne i bramofony, przyłącze – zgodne z PW dotyczącym okablowania strukturalnego." wyłoniono najkorzystniejszą ofertę.

09.09.2013 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

ELMAX – HURT Żywicki Sp. J.
ul. Orzeszkowej 15b
43-100 Tychy

W wyniku konkursu ofert na roboty dodatkowe pt.
"Wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji dla budynku Hospicjum w Tychach przy ul. Żorskiej"

17.09.2013 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

TKS Spółka z o.o.
ul. Boya – Żeleńskiego 77
40-750 Katowice

Dotychczasowy koszt budowy wynosi 7 494 548,58 zł. w tym dotacja z Urzędu Miasta Tychy w wysokości 3 600 000,00 zł. 

05.11.2013 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe nr 4/BdH/2013:

Zakład Remontowo - Budowlany "IZ - BUD"
mgr inż. Waldemar Pruszkowski
43-200 Pszczyna ul. Wesoła 31

na kwotę: 51 212,17 zł.

Roboty dodatkowe obejmują:

1. Dodatkowe roboty budowlane, których nie można było przewidzieć w VII ETAPIE pomimo zachowania należytej staranności.
2. Systemu ogrzewania rur spustowych.
3. Roboty instalacyjne c.o. w wiatrołapie (wg załączonego kosztorysu ofertowego).

ROK 2014

25.04.2014 r. – Podpisanie umowy nr 1/BDH/2014

Przedsiębiorstwo Budowlane "MOLBUD"
Goczałkowice – Zdrój, ul. Borowinowa 21A

na kwotę: 77 451,87 zł.

W wyniku konkursu ofert na roboty dodatkowe pt.
„Przebudowa skarpy wraz z wykonaniem muru oporowego."

23.06.2014 r. – Podpisanie umowy z wykonawcą nr 2/BDH/2014:

"ELMAX" Przedsiębiorstwo
Usługowo – Handlowe
43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej 15b

na kwotę: 248 400,00 zł.

W wyniku konkursu ofert pt.
„Dostawa i montaż systemu klimatyzacji dla budynku Hospicjum".

VIII ETAP BUDOWY

15.07.2014 r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą:

„Wykonanie robót budowlanych polegających na dokończeniu robót instalacji wodno - kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz robót budowlanych wykończeniowych na
II kndygnacji i w części pomieszczeń I kondygnacji budynku Hospicjum w Tychachprzy ul. Żorskiej".

19.08.2014 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

09.09.2014 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

Zakład Remontowo - Budowlany "IZ - BUD"
mgr inż. Waldemar Pruszkowski
43-200 Pszczyna ul. Wesoła 31

na kwotę: 1 498 902,75 zł.

10.09.2014 r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

30.11.2014 r. – Zakończenie VIII etapu.

IX ETAP BUDOWY

16.07.2014 r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą.

„Wykończenie posadzek z wykładziny PCV na II kondygnacji i w części pomieszczeń I kondygnacji budynku Hospicjum, położonego w Tychach przy ul. Żorskiej".

22.08.2014 r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

na kwotę: 88 837,88 zł.

29.08.2014 r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą.

„Ekoflor" Sp. z o.o.
55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 9

30.11.2014 r. – Zakończenie IX etapu.

18.09.2014 r. – Podpisanie umowy na roboty dodatkowe nr 5/BDH/2014.

"ELMAX" Przedsiębiorstwo Usługowo–Handlowe
43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej 15b

na kwotę: 57 942,00 zł.

Roboty dodatkowe obejmują wykonanie dodatkowych instalacji niskoprądowych (trasy kablowe i oprzewodowania) w budynku Hospicjum w Tychach przy ul. Żorskiej.

09.12.2014 r. – Podpisanie umowy zlecenie nr 1/BDH/2014.

Przedsiębiorstwo Budowlano - Projektowe
"DROKAN - 2"
mgr inż. Jan Nogalski
43-100 Tychach, ul. Katowicka 198

na kwotę: 28 290,00 zł.

Umowa zlecenie obejmuje wykonanie robót związanych z odtworzeniem nawierzchni po budowie muru oporowego, obudową skarpy oraz wykonaniem ogrodzenia panelowego.

Rok 2015

15.06.2015r. – podpisanie umowy z wykonawcą na roboty dodatkowe nr 1/RD/BDH/2015

Zakład Remontowo – Budowlany „IZ – BUD” mgr inż. Waldemar Pruszkowski

ul. Wesoła 31, 43-200 Pszczyna

na kwotę 50 064,53

Roboty dodatkowe obejmują:

 1. Dodatkowe roboty budowlane, których nie można było przewidzieć w VIII ETAPIE pomimo zachowania należytej staranności.

 2. Dokończenie robót instalacji wodno – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych oraz robót budowlanych na II kondygnacji i w części pomieszczeń I kondygnacji budynku Hospicjum (według załączonego kosztorysu ofertowego)

  X ETAP BUDOWY

  10.07.2015r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą

  „Dokończenie robót instalacji wodno – kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznych oraz robót budowlanych wykończeniowych na I kondygnacji budynku – część łóżkowa, Hospicjum położonego w Tychach, przy ul. Żorskiej 17”

  10.08.2015r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  25.08.2015r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą:

  Zakład Remontowo – Budowlany „IZ – BUD” mgr inż. Waldemar Pruszkowski

  ul. Wesoła 31, 43-200 Pszczyna

  na kwotę: 1 487 912,52 zł.

  25.08.2015r. – Przekazanie placu budowy oraz odpowiedniej dokumentacji.

  W wyniku konkursu ofert na roboty dodatkowe pt. „Wykonanie, dostawa i montaż dźwigu elektrycznego w budynku ochrony zdrowia – Domu Hospicyjnym położonym w Tychach przy ul. Żorskiej 17”

  26.08.2015r. – Podpisanie umowy nr 2/BDH/2015

  „EXWIND”S.C. D.J. Grobelni

  ul. Usługowa 14 64-100 Leszno

  na kwotę: 118 800,00 zł.

  XI ETAP BUDOWY

   

XI/1

21.07.2016r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą: „Zakup i wyposażenie w meble i sprzęt medyczny”

03.08.2016r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

08.08.2016r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą: FHU INVEST MED. Maciej Adamski, 62-510 Konin – Wola Podłężna, ul. Warciańska 16 na kwotę: 745 064,94 zł.

29.09.2016r. – Zakończenie Etapu XI/1

XI/2

27.07.2016r. – Ogłoszenie przetargu pod nazwą:

„Zakup projektu i wykonanie monitoringu obiektu, zakup projektu i wykonanie instalacji przyzywowej, zakup projektu i wykonanie systemu nagłaśniającego oraz zakup i montaż agregatu prądotwórczego.”

09.08.2016r. – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

12.08.2016r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą: ELMAX – HURT Żywicki Sp. J., 43-100 Tychy, ul. Orzeszkowej 15b na kwotę: 294 365,82 zł.

30.09.2016r. – Zakończenie Etapu XI/2


W wyniku konkursu ofert na roboty dodatkowe pod nazwą: „Dostarczenie i montaż wyposażenia oraz urządzeń gastronomicznych, określonych w pomieszczeniach kuchni”

12.08.2016r. – Podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą: M&M Gastro Marcin Budarczyk, Michał Budarczyk, 40-413 Katowice, ul. Ociepki 8a na kwotę: 35 912,801 zł.

15.09.2016r. – Zakończenie robót

Społeczne Stowarzyszenie
Hospicjum im. św. Kaliksta I
NZOZ Hospicjum im. św. Kaliksta I
DOM HOSPICYJNY: ul. Żorska 17
43-100 Tychy (śląskie)
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia telefoniczne pacjentów na Oddział Stacjonarny Hospicjum:
Poradnia Hospicjum 32/ 78 32 820 (w godzinach pracy poradni) lub Centrala (w godzinach pracy administracji) 32/ 78 32 800

Zgłoszenia faksem pacjentów na Oddział Stacjonarny Hospicjum:
32/ 733 73 63

Druki skierowania do Hospicjum Stacjonarnego dostępne są w zakładce Dom Hospicyjny

Poradnia Hospicjum czynna:
tel.(32) 78 32 820

poniedziałek: 10:00 - 12:30
wtorek: 16:00 - 18:30
środa: 10:00 - 12:30
czwartek: 15:30 - 18:00
piątek: 8:00 - 13:00

Administracja czynna:
tel.(32)78 32 800
509 246 817
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-15.00
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-15.00

 Magazyn dla pacjentów:

tel.(32) 78 32 820
(32) 78 32 816
(32) 78 32 817

poniedziałek 10.00-12.00
wtorek 16.00-18.00
środa 10.00-12.00
czwartek 16.00-18.00

 

Pracownicy administracji w godzinach pracy nie
rejestrują pacjentów do opieki hospicyjnej.
Pacjenci rejestrowani są przez pracownika Poradni
w godzinach pracy Poradni.